Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krizové opatření vlády – volný pohyb osob - prodlouženo do 11. dubna

30. 3. 2021

Krizové opatření vlády – volný pohyb osob - prodlouženo do 11. dubna

Vláda České republiky prodloužila omezení volného pohybu osob na území České republiky až do neděle 11. dubna 2021 včetně.

Vláda všem osobám důrazně doporučila zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.

Všem osobám je zakázáno opustit území okresu, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště - za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu. současně je zakázán vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Platí následující výjimky:

 • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele. Důvodnost využití této výjimky prokazují osoby starší 15 let písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává.

docxVzor čestného prohlášení k důvodu k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště

docxFormulář potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

 • nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 • účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 • cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • účast na povolené hromadné akci,
 • cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla,
 • cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,
 • cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
 • cesta za účelem vycestování z České republiky.

Důvodnost využití výjimek (kromě prvního bodu – pracovní cesty) je nutno prokázat písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu – vzor formuláře pro opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště na cesty mimo práci. Důvodnost využití výjimky za účelem vycestování z republiky je nutno prokázat také dokumenty s tím souvisejícími.

V rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy je zakázán volný pohyb osob v době od 21:00 do 04:59 s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • výkonu povolání,
 • výkonu činností sloužících k zajištění
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností ve dnech 1.-3. dubna 2021, vždy v době od 21:00 do 23:59,
 • účasti na povolené hromadné akci,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Pravidla pro pohyb mezi okresy přehledně zpracoval odbor bezpečnostní politiky a kanceláře Ministerstva vnitra ČR na speciální webové stránce.
 

V době od 05:00 do 20:59 je nařízeno pobývat v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

 • případů uvedených výše,
 • nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,
 • pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 • účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
 • účasti na povoleném shromáždění.

Současně vláda nařídila omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti.

Pobývat na veřejně přístupných místech je možno nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu ve výše uvedených případech, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vláda nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.

Vláda omezila právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím tak, že každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a dále platí:

 • shromáždění, nejde-li o shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností, se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 • shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Vláda omezila konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

 • každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 • osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
 • zasedání se účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Vláda také důrazně doporučila provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, aby prostory dětských hřišť uzavřeli.

pdfÚplné znění krizového opatření 

pdfÚplné znění usnesení o prodloužení krizového opatření

 
 

 

PortrétKontakt

Obec Dolní Moravice

Dolní Moravice 40

554273296, 554273316

sekretariat@obecdolnimoravice.cz

OdkazyStatistiky

Online: 10
Celkem: 646088
Měsíc: 16279
Den: 629