Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sběrný dvůr

Příspěvky

Provozní řád sběrného místa odpadů

15. 11. 2018

Provozní řád sběrného místa odpadů

obce Dolní Moravice

Sídlo:

Horní Moravice 68 

Provozní doba:
SOBOTA: 9:00 – 11:00 hod.

Tento provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími.

Tento PŘ slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně zdraví osob, které se nacházejí v areálu, a k ochraně životního prostředí.

Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel.

Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ.

Charakteristika zařízení

Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 230 m2. Zařízení slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad a N odpad. Seznam přijímaných druhů odpadů je uveden níže. Způsob prokazování kvality pro jeho přijetí v zařízení se řídí podmínkami: ve vyhlášce číslo 383/2001 Sb.

Postup při ukládání odpadů

Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě zjištění, že je odpad nevhodný, nebude přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na místo, které určí. Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci a při nakládce a vykládce odpadů a při manipulaci s odpady.

Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

 1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele.
 2. Osoby přivážející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy.
 3. Rozlité popř. vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit (Vapex).
 4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.
 5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou.
 6. Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách sběrného místa.
 7. Na sběrné místo je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pálení odpadu.
 8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

 

Na sběrném místě a jeho okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň

Opatření v případě vzniku havarijní situace

Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich vzniku provede obsluha zařízení opatření: • vypuknutí požáru v zařízení - likvidace ručním hasicím přístrojem nebo při větším požáru zavolat HZS, • výskyt ropných skvrn - posyp (Vapex), pokud bude zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této situace.

Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie

U veškerých havarijních situací musí být postupováno tak, že ten kdo takový stav zjistí, ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží, při dodržení všech bezpečnostních předpisů, provádět vlastními silami a prostředky potřebný zásah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie (požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.). Jednotlivé případy havarijních situací posoudí provozovatel dle svých znalostí a proškolení a upozorní dle charakteru havárie příslušné úřadci organizace a majitele areálu.

Havarijní situace je nutno ohlásit: a) Obecnímu úřadu Dolní Moravice b) V případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na policii ČR c) V případě požáru hasičskému sboru

V případě zjištění havarijního stavu je nutno ihned informovat provozovatele zařízení, obecní úřad Dolní Moravice, případně další příslušné instituce viz adresy a tel. čísla, šetřením místě zjistit rozsah havárie a viníka a navrhnout náležitá opatření.

Druhy vybíraných odpadů a specifikace uživatelů

 1. Papír
 2. Velkoobjemový odpad
 3. Pneumatiky (jen osobní auta)
 4. Autobaterie
 5. Vyřazené elektrozařízení – televize, pračky, ledničky, zářivky
 6. Železo

Sběrný dvůr je určen pro občany trvale žijící a vlastníky nemovitostí v Dolní Moravici a místní části Horní Moravice i Nové Vsi. Nemovitost nesmí být využívána ke komerčním účelům.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Ostatní ustanovení provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána platnou legislativou, pokud nedojde k její změně. Za aktualizaci tohoto provozního řádu podle daných podmínek zodpovídá provozovatel zařízení, s každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené organizace a osoby.

Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se tímto provozním řádem seznámit a tuto skutečnost potvrdit podpisem s uvedením přesného data.

Za plnění tohoto ustanovení je odpovědna osoba, pověřená provozovatelem zařízení.

Sídla a telefonní spojení příslušných dohlížecích orgánů

Obecní úřad Dolní Moravice                             tel.: 554 273 296, 554 273 316

Zodpovědný pracovník                                       tel.: 733 706 126

Česká inspekce životního prostředí Ostrava       tel.: 731 405 301

Krajská hygienická správa Bruntál                     tel.: 554 774 176, 554 774 115

Povodí Odry, Ostrava                                          tel.: 596 657 111

MěÚ Rýmařov                                                     tel.: 554 254 314

 


Provozovatel a vlastník zařízení v Dolní Moravici dne 29. 9. 2011     

Schválil: Pavel Kopeček, starosta

 
 

 

PortrétKontakt

Obec Dolní Moravice

Dolní Moravice 40

554273296, 554273316

sekretariat@obecdolnimoravice.cz

Arthur


OdkazyStatistiky

Online: 1
Celkem: 996714
Měsíc: 8542
Den: 298